Cổ đông

CBTT gia hạn CBTT Báo Cáo Tài Chính Qúy III, IV năm 2019

10-10-19

UBCKNN chấp thuận cho Công Ty Cổ Phần VNG được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công Ty lập trong năm tài chính 2019 theo quy định tại Điểm b Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể: 

Công Ty phải công bố BCTC Quý III và Quý IV năm 2019 và BCTC soát xét Quý III, IV năm 2019 (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.