Cổ đông

CBTT điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

30-09-20

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công Ty đã gửi Quý Ủy Ban công văn số 14/2020/CBTT-VNG ngày 8/9/2020 về chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản, đồng thời, công bố thông tin tương ứng trên website của Công Ty. Tuy nhiên vì lý do khách quan, VNG phải điều chỉnh lại thời gian chốt danh sách cổ đông, cụ thể như sau:

 1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản:

     - Thời điểm đã công bố: 17h00 ngày 02/10/2020

     - Thời điểm điều chỉnh: 17h00 ngày 23/10/2020

2. Thời gian dự kiến gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

    - Thời điểm đã công bố:ngày 7/10/2020

    - Thời điểm điều chỉnh: ngày 28/10/2020.

3. Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày 23/10/2020 chỉ được tham gia lấy ý kiến bằng văn bản khi có ủy quyền của cổ đông chuyển nhượng cổ phần.

Các nội dung khác không có thay đổi. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu đính kèm sẽ được gửi đến cổ đông trong danh sách được chốt theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty.