Cổ đông

CBTT điều chỉnh lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31-10-18

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần VNG (“VNG”) đã gửi Quý cơ quan Công văn số 18/2018/CBTT ngày 09/10/2018, đồng thời, công bố thông tin trên trang web của VNG về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, VNG phải điều chỉnh thời gian lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản như sau:

1.     Thời điểm chốt danh sách:

-         Thời điểm chốt danh sách đã thông báo: Ngày 29/10/2018

-         Thời điểm chốt danh sách điều chỉnh: Ngày 20/11/2018

2.     Thời gian thực hiện lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản:

-         Thời gian thực hiện lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản đã thông báo: 30/10/2018 đến ngày 16/11/2018

-         Thời gian thực hiện lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản điều chỉnh: 21/11/2018đến ngày14/12/2018