Cổ đông

CBTT bổ sung CBTT phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

16-08-19

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố bổ sung Văn bản CBTT số 173/2019/CBTT-VNG ngày 14/8/2019 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Như đính kèm.