"KHÔNG DÁM XUỐNG TỪ ĐỈNH, SẼ KHÔNG LÊN ĐƯỢC ĐỈNH TIẾP THEO"