Cổ đông

Công bố thông tin thay đổi người nội bộ

24-06-20

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố thông tin thay đổi người nội bộ của Công Ty như sau:

                 

    Bổ nhiệm Ông Kelly Yin Hon Wong   - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Vận Hành

    Bổ nhiệm Ông Vũ Minh Trí                - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

    Bổ nhiệm Ông Abhishek Mathur       - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Nhân Sự

                           

    Miễn nhiệm Bà Huỳnh Mỹ Loan        - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc

    Miễn nhiệm Ông Shen Hao               - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính