Cổ đông

Công bố thông tin bổ nhiệm người nội bộ

14-05-21

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố thông tin như sau:

Bổ nhiệm người nội bộ: Ông Nguyễn Lê Thành  -  Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Phụ Trách Công Nghệ Thông Tin