Cổ đông

CBTT Ý kiến của UBCKNN về phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP năm 2020

22-09-20

Ngày 22/09/2020, Công Ty Cổ Phần VNG nhận được công văn của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước số 5681/UBCKN-QLCB về phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020 như đính kèm.