Cổ đông

CBTT thay đổi người nội bộ

04-08-21

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố thông tin như sau:

Miễn nhiệm người nội bộ: Ông Vũ Minh Trí - Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Dịch Vụ Điện Toán Đám Mây