Cổ đông

CBTT Thay đổi đăng ký kinh doanh

13-01-21

Ngày 12/01/2021, Công Ty Cổ Phần VNG nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp, cụ thể:

- Vốn Điều Lệ trước khi thay đổi: 353.022.930.000 đồng. 

- Vốn Điều Lệ sau khi thay đổi: 358.442.620.000 đồng.