Cổ đông

CBTT Thay đổi đăng ký kinh doanh

30-03-21

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố thông tin như sau:

  1.     Thay đổi đăng ký kinh doanh lần 40 ngày 29/03/2021: cập nhật số điện thoại: 02839623888
  2.     Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

               - Trước khi thay đổi: Julie Thien Nga Lam – 1,38%

               - Sau khi thay đổi:

                 +Mirae Asset Innovative Growth Fund – 0,12%

                 +Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) – 1,26%