Cổ đông

CBTT hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

09-12-20

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công Ty Cổ Phần VNG đã gửi Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước công văn số 19/2020/CBTT-VNG ngày 19/11/2020 về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. Tuy nhiên vì điều kiện khách quan, Công Ty Cổ Phần VNG xin thông báo việc hủy bỏ chương trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này.