Cổ đông

CBTT gia hạn thời gian họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

19-03-20

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố: ngày 19/03/2020 Công Ty nhận được chấp thuận gia hạn thời gian họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020, do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh chấp thuận như sau:

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần VNG có thể gia hạn họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.