Cổ đông

CBTT gia hạn thời gian họp Đại Hội Đồng Cổ Đông

31-03-21

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố: ngày 30/03/2020 Công Ty nhận được ý kiến từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian họp Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021 như sau:

Tại khoản 3 Điều 139 Luật doanh nghiệp quy định:

"2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính."

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi Công Ty Cổ Phần VNG để tham khảo, nghiên cứu thực hiện theo quy định.