Cổ đông

CBTT gia hạn CBTT Báo Cáo Tài Chính năm 2019 và quý I 2020

11-02-20

UBCKNN chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2019, 2020 theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 và Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:

Công ty phải công bố BCTC quý I năm 2020 và BCTC soát xét quý I 2020 (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Công ty phải công bố BCTC năm 2019 đã được kiểm toán trong thời hạn 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán.