Cổ đông

CBTT gia hạn CBTT Báo Cáo Tài Chính quý II, III và bán niên 2020

11-06-20

UBCKNN chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty lập cho năm tài chính 2020 theo quy định tại Điểm b Khoản 2 và Điểm b Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể:

Công ty phải công bố BCTC quý II, III và BCTC soát xét quý II, III 2020 (nếu có) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo soát xét BCTC.

Công ty phải công bố BCTC bán niên đã được soát xét trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo xoát xét BCTC.