Cổ đông

CBTT điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

08-09-20

Công Ty Cổ Phần VNG thông báo về việc điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản:

-         Thời điểm đã công bố: 17h00 ngày 11/09/2020

-         Thời điểm điều chỉnh: 17h00 ngày 02/10/2020

2. Thời gian dự kiến gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

-         Thời điểm đã công bố:ngày 16/09/2020

-         Thời điểm điều chỉnh: ngày 07/10/2020.

Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày 02/10/2020 chỉ được tham gia lấy ý kiến bằng văn bản khi có ủy quyền của cổ đông chuyển nhượng cổ phần. 

Các nội dung khác không có thay đổi. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu đính kèm sẽ được gửi đến cổ đông trong danh sách được chốt theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty.