Cổ đông

CBTT điều chỉnh chốt danh sách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ 2020

06-05-20

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công Ty đã gửi Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Công văn số 04/2020/CBTT-VNG ngày 15/04/2020, đồng thời, công bố thông tin trên website của Công Ty về việc chốt danh sách cổ đông họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2020 (“Đại Hội/ĐHĐCĐ”). Tuy nhiên, vì lý do khách quan, VNG phải điều chỉnh thời gian họp ĐHĐCĐ như sau:

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội:

-         Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội đã thông báo: Ngày 06/05/2020

-         Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội điều chỉnh: Ngày 04/06/2020.

2. Thời điểm dự định tổ chức Đại Hội :

-         Thời điểm dự định tổ chức Đại Hội đã thông báo: Ngày 21/05/2020

-         Thời điểm dự định tổ chức Đại Hội điều chỉnh: Ngày 19/06/2020.

Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày 04/06/2020 chỉ được quyền tham dự Đại Hội khi có ủy quyền của cổ đông chuyển nhượng cổ phần.

Thư mời, các văn kiện Đại Hội sẽ được gửi và thông báo đến cổ đông theo danh sách được chốt và quy định pháp luật, Điều Lệ Công Ty.