Cổ đông

CBTT chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

19-08-20

Công Ty Cổ Phần VNG thông báo về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

-      Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 17h00 ngày 11/09/2020;

-       Thời gian dự kiến gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 16/09/2020;

Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày 11/09/2020 chỉ được tham gia lấy ý kiến bằng văn bản khi có ủy quyền của cổ đông chuyển nhượng cổ phần.

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tài liệu đính kèm sẽ được gửi đến cổ đông trong danh sách được chốt theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều Lệ Công Ty.