Cổ đông

CBTT chốt danh sách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ 2020

15-04-20

Công Ty Cổ Phần VNG thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020 ("Đại Hội") như sau:

-         Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội: ngày 06/05/2020;

-         Ngày dự định tổ chức Đại Hội: ngày 21/05/2020.

Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày 06/05/2020 chỉ được quyền tham dự Đại Hội khi có ủy quyền của cổ đông chuyển nhượng cổ phần.

Thư mời, các văn kiện Đại Hội sẽ được gửi và thông báo đến cổ đông theo danh sách được chốt và quy định của Điều Lệ Công Ty.