Cổ đông

CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

30-05-21

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố thông tin:

1. Báo cáo giao dịch cổ phiếu mua vào của người nội bộ: Ông Thomas Loc Herron

2. Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ sở hữu cổ phần như sau:

- Trước khi thay đổi: Herron Thomas Tom – 0,045%

- Sau khi thay đổi: Herron Thomas Tom – 0,048%