Cổ đông

CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

06-05-21

Công Ty Cổ Phần VNG xin báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ như sau:
- Giao dịch mua vào của người nội bộ:
  1. Ông Vương Quang Khải;
  2. Bà Nguyễn Thị Phương Thùy.
- Giao dịch mua vào của người có liên quan của người nội bộ: Bà Lê Hoàng Yến.