Cổ đông

CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ Đông Nội Bộ và Người Có Liên Quan

04-11-20

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố thông tin về việc hoàn tất giao dịch mua và bán cổ phiếu như sau:

- Giao dịch của Cổ Đông Nội Bộ: Ông Vũ Minh Trí;

- Giao dịch của Người Có Liên Quan gồm:

  1. Bà Lê Hoàng Yến;

  2. Bà Lưu Thị Sương.