Cổ đông

CBTT bản án về tranh chấp hợp đồng dịch vụ

05-09-20

Ngày 04/09/2020, Công Ty Cổ Phần VNG nhận bàn giao bản án số 139/2020/DS-ST về tranh chấp hợp đồng dịch vụ, Công Ty xin công bố thông tin bản án như đính kèm