Cổ đông

Ý kiến của UNCKNN về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP

14-10-20

Ngày 14/10/2020 Công Ty Cổ Phần VNG nhận được công văn số 6120/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP với nội dung như sau:

  • Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo kết quả số 505/2020/CV-VNG ngày 05/10/2020 của CTCP VNG. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 541.969 cổ phiếu