Cổ đông

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công Ty

05-10-20

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công Ty như sau: 

I.       Cổ phiếu dự kiến phát hành

1.      Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần VNG

2.      Vốn điều lệ: 353.022.930.000 đồng

3.      Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

4.      Mã chứng khoán (nếu có): không có

5.      Mệnh giá: 10.000 đồng

6.      Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 541.969 cổ phiếu

7.      Mục đích phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) nhằm:

      -     ghi nhận và thưởng cho sự đóng góp của các nhân viên đối với sự phát triển của Công Ty; 

      -     khuyến khích toàn bộ nhân viên gắn bó với Công Ty, cùng nỗ lực, phấn đấu để đạt được các mục tiêu                   mà Công Ty đã đề ra;

      -     tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

8.      Ngày dự kiến kết thúc việc thu tiền mua cổ phiếu: ngày 02/10/2020

9.      Ngày giao dịch dự kiến: ngày 15/10/2020

II.    Kết quả phát hành cổ phiếu

1.      Số cổ phiếu đã phân phối: 541.969 cổ phiếu

2.      Giá phát hành:

      -     318.735 cổ phần với giá: 20.000VND/cổ phần

      -     223.234 cổ phần với giá: 30.000VND/cổ phần

3.      Số người lao động được phân phối: 32 người

4.      Tổng số cổ phiếu hiện tại: 35.844.262 cổ phiếu