“Hệ sinh thái Internet Việt Nam” tại Singapore, chủ trì bởi VNG và nhóm Hành trình Việt (Singapore).