Cổ đông

CBTT v/v từ nhiệm của ông Nguyễn Hoành Tiến

09-10-18


Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố thông tin: 

Ông Nguyễn Hoành Tiến thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Công Ty Cổ Phần VNG. 
Ngày hiệu lực: 09/10/2018.