Cổ đông

CBTT tăng vốn điều lệ

09-09-19

Ngày 09/09/2019, Công Ty Cổ Phần VNG nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp, về việc thay đổi:

Vốn Điều Lệ chưa thay đổi: 345.362.570.000 đồng 

Vốn Điều Lệ mới: 353.022.930.000 đồng.