Cổ đông

CBTT Tăng vốn điều lệ

24-09-18

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,  Công ty Cổ phần VNG xin công bố:

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần VNG lần thứ 36, được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 24/09/2018 về việc tăng vốn điều lệ:

  • Vốn điều lệ chưa thay đổi: 337.220.560.000 (Ba trăm ba mươi bảy tỷ hai trăm hai mươi triệu năm trăm sáu mươi ngàn) đồng;
  • Vốn điều lệ mới: 345.362.570.000 (Ba trăm bốn mươi lăm tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm bảy mươi nghìn) đồng.