Cổ đông

CBTT Quyết định giải thể Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ và Phần Mềm Vina

17-12-18

Công ty Cổ Phần VNG xin công bố: Ngày 17/12/2018, Công ty Cổ phần VNG ra Quyết định giải thể Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ và Phần Mềm Vina.