Cổ đông

CBTT gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018

03-04-19

Công Ty Cổ Phần VNG xin trân trọng công bố về việc được Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP. Hồ Chí Minh cho gia hạn tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông theo khoản 2 Điều 136 Luật Doanh Nghiệp 2014: 

Công Ty Cổ Phần VNG có thể gia hạn Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.