Cổ đông

CBTT chốt danh sách cổ đông cuộc họp ĐHĐCĐ 2019

17-04-19

Căn cứ thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công Ty Cổ Phần VNG thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2019 (“Đại Hội") như sau:

  • Ngày dự định tổ chức Đại Hội: ngày 23/05/2019
  • Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội: ngày 08/05/2019

Các cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày 08/05/2019 chỉ được quyền tham dự Đại Hội khi có ủy quyền của cổ đông chuyển nhượng cổ phần.

Thư mời, các văn kiện Đại Hội sẽ được gửi và thông báo đến cổ đông theo danh sách được chốt và quy định của Điều Lệ Công Ty.

Chúng tôi xin thông báo để Quý Cơ quan và cổ đông được biết.