Cổ đông

CBTT báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ mua vào cổ phiếu

26-11-19

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố thông tin về việc người nội bộ hoàn tất giao dịch mua vào cổ phần như sau:

1. Ông Vương Quang Khải;

2. Ông Thomas Loc Herron.