Cổ đông

CBTT bản án về kinh doanh thương mại

17-07-19

Công Ty Cổ Phần VNG xin công bố: Bản án kinh doanh thương mại số 09/2018/KDTM về tranh chấp hợp đồng dịch vụ do Công Ty làm Nguyên Đơn, nhận bàn giao ngày 15/07/2019 như đính kèm.